Aanmelden

Aanname van de vierjarigen
Voor de aanname van vierjarigen hanteren wij de volgende procedure:
De ouders worden door middel van een door het directeurenberaad Bernheze opgestelde aanmeldingsadvertentie uitgenodigd hun kind aan te melden op de school van hun keuze tijdens de vastgestelde inschrijfdagen (medio maart). Ouders zijn echter vrij om hun kind ook op andere tijden aan te melden.

Bij de aanmelding wordt door de ouders een aanmeldingsformulier ingevuld. Nadat het aanmeldformulier is ingevuld, krijgen ouders binnen 2 weken bericht of het kind is toegelaten. Doordat kinderen op verschillende momenten in het jaar 4 jaar worden, zal de toelating verspreid over het jaar plaatsvinden. Als een kind niet wordt geplaatst kunnen de ouders in beroep gaan bij het bestuur. Wanneer de leerling instroomt, verifieert de school de gegevens op het aanmeldingsformulier.

Voor wat betreft de start van vierjarigen op de basisschool zijn door de directies van de basisscholen in Bernheze de volgende afspraken gemaakt met de directies van de peuterspeelzalen:

  • De kinderen zijn welkom op de basisschool vanaf de eerste schooldag na hun vierde verjaardag;
  • De kinderen die voor 1 september en / of in de eerste drie weken na de start van het nieuwe schooljaar vier jaar worden mogen meteen de eerste schooldag naar de basisschool;
  • De kinderen die in de maand december vier jaar worden komen op de eerste schooldag na de kerstvakantie naar de basisschool;
  • De kinderen die in de laatste zes weken voorafgaande aan de zomervakantie vier jaar worden, adviseren wij te starten op de basisschool met ingang van het nieuwe schooljaar, mits anders is besproken.

 

 

 

Tussentijds aanmelden
Ouders kunnen ook tussentijds hun kind aanmelden. Dit kunnen zij doen vanuit verschillende achtergronden, zoals:

  • verhuizing of verhuisplannen;
  • onvrede over de ervaringen op een andere school;
  • de extra zorg die hun kind nodig heeft.

De te volgen procedure(s) bij de aanname van kinderen die tussentijds worden aangemeld, staat beschreven in het beleidsdocument Aanname van kinderen. Dit beleidsdocument is op stichtingsniveau vastgesteld. Dit document is in te zien via de directeur.

Toelating van kinderen jonger dan 4 jaar
Leerlingen die naar de basisschool gaan, moeten de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Jongere kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden kunnen 4 dagen komen wennen op school, tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar. 

Download hier het Aanmeldformulier