Een kijkje in groep 1-2

In de kleutergroepen ligt het accent op het opdoen van (leer)ervaring. De eigen belevingswereld is daarbij het uitgangspunt.

Leerlingen in groep 1 en 2 leren al spelenderwijs. Ontwikkelingsgericht onderwijs is daarbij ons uitgangspunt. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat de betrokkenheid van leerlingen tijdens activiteiten groot moet zijn. Verder vinden we dat activiteiten betekenisvol moeten zijn en dat deze moeten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De leraren zorgen ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de doelen die we willen bereiken. De rol van de leraar is daarin wisselend, van leiden (voordoen, helpen, samen doen) tot het begeleiden (op gang helpen, samen een plan maken, helpen organiseren). In de groepen 1-2 werken we met het observatiesysteem KIJK. Middels dit programma brengen wij de ontwikkeling van de kinderen in beeld.

Wij werken aansluitend op de peutercentra en kinderdagopvang vanuit thema’s. Het spel neemt een belangrijke plaats in, maar ook reken-, gespreks-, constructieve-, lees/schrijf- en expressieve activiteiten krijgen daarin een vaste plaats. Het samenwerken, het leren van elkaar en het goed omgaan met elkaar, krijgen daarbij voortdurend aandacht.

Op onze school werken wij in de kleutergroepen met een beredeneerd aanbod. Dit houdt in dat de leerkrachten bij de betekenisvolle thema’s en de daarbij behorende activiteiten doelgericht werken aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Om alle activiteiten in de kleuterklas zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, maken de leerkrachten bij ieder thema een activiteitenboek, waarin verschillende aspecten aan bod komen:

 • Taal- en schrijfactiviteiten zoals: 
  tekenen, krabbelen, schrijven, de verteltafel behorend bij een prentenboek, typen op de computer, de boekenhoek.
 • Reken-wiskunde activiteiten zoals: 
  tellen, vergelijken, begrippen leren, meten, wegen.
 • Gespreks- en andere kringactiviteiten zoals: 
  voorlezen, vertellen, versjes leren, liedjes zingen.
 • Onderzoeksactiviteiten zoals: 
  uitstapjes maken die binnen het thema passen.
 • Constructieve en beeldende activiteiten zoals: 
  bouwen, knutselen en tekenen met verschillend materiaal.
 • Spelactiviteiten zoals: 
  beweging; buiten en in de speelzaal, rollenspel; in de huishoek en dramatiseren.

Activiteiten tijdens speel-/werktijd

Reken- en of taalspelletjes op de computer

In de themahoek als een 'echte dokter of patiënt'

Werken met ontwikkelingsmateriaal

Knippen en plakken om de fijne motoriek en creativiteit te stimuleren

Bouwen is niet alleen leuk, het oefent ook het ruimtelijk inzicht