Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR, wat is dat?

Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Daar kunt u uw stem laten horen bij de plannen van school. Een groot aantal onderwerpen heeft ook betrekking op andere scholen van de stichting en daarmee dus ook op meer dan één Medezeggenschapsraad. Denk hierbij aan beleid over tussen- en naschoolse opvang, financiële vraagstukken, huisvesting, ICT-beleid en veiligheid.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) buigt zich over deze bovenschoolse vraagstukken met als doel goed onderwijs en goed werkgeverschap.

GMR, hoe werkt dat?

Goed onderwijs gaat over een motiverende en veilige leeromgeving voor onze kinderen met voldoende leerkrachten en uitstekend lesmateriaal. Bij goed werkgeverschap kijken we naar arbeidsvoorwaarden en de werkomstandigheden van de personeelsleden. De GMR overlegt regelmatig over vraagstukken die hiermee samenhangen. Deze worden vanuit het bestuur en de directie van de stichting ingebracht. Om onze standpunten en advies zorgvuldig voor te bereiden, werken schoolse directeur met een aantal onderwerpen: onderwijs, personeel, organisatie en financiën. Elk onderwerp wordt behandeld in een werkgroep, die over de benodigde inhoudelijke kennis beschikt. 8 tot 10 x per jaar komt de GMR bij elkaar om over deze onderwerpen te praten. Hier hebben zij vaak een adviseerden rol naar de directeur-bestuurder en het directeurenteam. In sommige gevallen zijn er ook vraagstukken waarbij de GMR instemming heeft. In de GMR van stichting Novum zijn de 6 scholen allemaal vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder.

Voor onze school zijn dat namens de leerkrachten Gemma van Kaathoven en namens de ouders Mieke Lunenburg.