Ambities

Kernwoorden:

Welbevinden

Kennis

Verbondenheid

Burgerschap

Onderwijskwaliteit

 

Ambities

’t Palet is een professionele onderwijsorganisatie die zich ten doel stelt dat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat kwalitatief goed onderwijs begint bij heel goede leerkrachten, die zowel in staat zijn om een veilige doch stimulerend pedagogisch klimaat te creëren als heel goed kunnen lesgeven.

De komende schooljaren heeft ’t Palet de volgende ambities:

  • Veilig en professioneel schoolklimaat: wij staan voor openheid, welbevinden en respect; naar leerlingen, ouders en elkaar. We helpen elkaar en zijn er voor elkaar.
  • Expliciete instructie: wij hanteren onderwijswetenschappelijk stevig gefundeerde didactische principes, zodat de kans op succes in het leerproces voor alle kinderen wordt geoptimaliseerd.
  • Basisvakken: wij houden blijvende focus op de basis, namelijk uitstekend taal-, lees- en rekenonderwijs.
  • Algemene ontwikkeling: wij investeren in algemene kennis over de wereld en dompelen onze kinderen onder in een diversiteit aan interessante thema’s. Hiermee neemt hun woordenschat en kennis snel toe, waardoor ze steeds nieuwsgieriger worden naar de wereld om zich heen en deze steeds beter kunnen begrijpen en hierin participeren (burgerschap).
  • Onderwijskwaliteit: goede onderwijskwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. We houden rekening met de actuele (landelijke) onderwijsontwikkelingen en beoordelen op basis van (wetenschappelijke) inzichten of deze passen bij onze opvattingen over wat goed onderwijs behelst. Daarbij houden we focus en maken we keuzes (evidence-informed).

 

Een katholieke identiteit
‘t Palet is een basisschool met een katholieke identiteit. Vanuit deze katholieke identiteit leren wij kinderen normen en waarden. Daarbij bieden wij ruimte aan mensen met andere levensbeschouwelijke achtergronden. In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat kinderen leren om respect te hebben voor andere (godsdienstige en levensbeschouwelijke) opvattingen. Op onze school hebben we de zogenaamde kapstokregels afgesproken:

Op ’t Palet
Tonen we respect
Accepteren we elkaar
Geven we complimenten
Hebben we het fijn