MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen heeft de MR bevoegdheden om adviezen te geven als het gaat over het beleid van de school. Daarnaast hebben zij de bevoegdheid om in een aantal zaken instemming te verlenen. De MR van ’t Palet bestaat uit zes personen: drie leerkrachten en drie ouders. Daarnaast is er een technisch voorzitter die wil advies mag geven, maar geen stemrecht heeft.

De ouders worden uit en door de ouders van de school gekozen d.m.v. een stemming; de leerkrachten uit en door het team. Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen en hun zittingsperiode kan een keer met drie jaar verlengd worden. Als er geen andere kandidaten zijn, kan iemand eventueel voor een derde periode zitting nemen. De MR komt ongeveer zeven keer per jaar in vergadering bij elkaar. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen.

Onze visie
Wij zijn een MR die vanuit verbondenheid met b.s. 't Palet op een transparante en respectvolle manier bijdraagt aan ontwikkeling en toetsing van beleid. Wij nemen initiatief vanuit deskundigheid en kennen onze rechten en plichten.

Onze missie
Creëren - Vernieuwen – Samenwerken - Wij geven kleur aan beleid!

Oudergeleding:
Roel Moret
Ilona Lunenburg
Inge Dobbelsteen
Personeelsgeleding:
Lieke Wagemakers
Ad van Kester
Silvia van der Heijden

 

 

 

 

Voor vragen, meer informatie, inzage in het jaarverslag , of het bijwonen van een vergadering, kunt u contact opnemen met een van de mr-leden, of een e-mail sturen naar: mr@paletdinther.nl

De MR vergaderingen zijn dit schooljaar op:

Donderdag 22 april Lees hier de notulen.
Maandag 7 juni Lees hier de notulen
Maandag 12 juli Lees hier de notulen
   
   
   

 

 Flyer MR