Visie

We vragen ons op basisschool ’t Palet voortdurend af hoe we kinderen kunnen voorbereiden op de toekomst zodat ze vaardig, aardig en waardig deel kunnen nemen aan een steeds veranderende samenleving. Een uitdagende opdracht die we graag aannemen.

 Op ’t Palet komen alle kinderen uit de verf! 


 

 
 

 

Onze visie

Basisschool ’t Palet staat voor onderwijs dat past in deze tijd. Onze school wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. Er wordt geleerd vanuit doelen en rekening gehouden met diversiteit en talenten.

We hebben aandacht voor relatie en authenticiteit, wat leidt tot verbondenheid en respect. Kinderen en leerkrachten nemen een onderzoekende houding aan. We werken met elkaar aan persoonlijkheid, kennis en vaardigheden die horen bij de 21e eeuw.

Om onze visie werkelijkheid te laten worden werken we vanuit een veilig pedagogisch klimaat. Het inzetten van de primaire onderwijsbehoeften: relatie, autonomie, ontwikkeling en competentie zit in ons DNA. We zetten in op de ontwikkeling van een goed zelfbeeld. Respect voor jezelf en de ander brengt welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid met de mensen en wereld om ons heen. Dat uit zich op ‘t Palet in het geven van complimenten, respect voor elkaar en het fijn hebben.

Ons didactisch aanbod past in deze tijd en anticipeert op de toekomst. We bieden betekenisvol en resultaatgericht onderwijs. Het “palet” van kinderen moet rijk uitgerust zijn om kleur te geven aan hun ontwikkeling. We geven onderwijs in samenhang. Leerlijnen vormen het uitgangspunt voor vakken als taal, lezen, rekenen, engels, wereldoriëntatie, techniek en deze vakken vormen de basis. We maken gebruik van methodes als leidraad en leren van de actualiteit. Vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, mediawijsheid, informatieverwerking, oplossingsgericht en creatief denken worden verworven en toegepast. Met deze vaardigheden willen we het kind leren greep te krijgen en te houden op het eigen leerproces. Leerkracht en leerling bepalen samen op welke wijze doelen behaald worden en nemen daarbij wisselende rollen aan.

De betrokkenheid van de school bij de maatschappij vinden we van betekenis voor de ontwikkeling van de kinderen tot zelfbewuste wereldburgers. We treden de omgeving met een open houding tegemoet en werken samen met partners waarmee we ons onderwijs kunnen verrijken. Ook al is ‘t Palet van oorsprong een katholieke school, kinderen van elke levensovertuiging zijn er welkom, want wij willen een afspiegeling zijn van de maatschappij.

Door aandacht voor natuur, duurzaamheid, geluk, gezondheid en oog voor de nabije omgeving en de wereld, leren we leerlingen besef te ontwikkelen voor waarden en normen. We leren leerlingen een kritische houding aan te nemen en helpen hen keuzes te maken in een wereld waar de hoeveelheid informatie en de verspreiding ervan met grote snelheid toeneemt.

Ouders zien we als belangrijkste partners in opvoeding en onderwijs. Samen met ouders en leerlingen werken we aan persoonsvorming, talentontwikkeling, kennis en vaardigheden. Onderwijs en opvoeding zijn in onze ogen een ononderbroken en gezamenlijk proces. Afstemming tussen ouders en school is noodzakelijk. Wij vragen van ouders een actieve, samenwerkende houding om gezamenlijke doelen te bereiken.

Tot slot… In onze visie hebben we onze kijk op onderwijs en ontwikkeling voor de komende jaren vastgelegd. Onderwijs is nooit af. Dat betekent dat we alert blijven en ons onderwijs voortdurend met een open blik en kritische houding volgen en bijstellen. Vanuit deze visie gaan we onderwijs concreet vormgeven. We staan open voor ideeën en willen graag samen kleur geven aan onderwijs op ’t Palet.