Visie

’t Palet is een basisschool, die leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar door eigentijds kwalitatief goed onderwijs (aansluitend bij de huidige kennismaatschappij) een stevige basis wil meegeven voor het verdere leven. ’t Palet streeft naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind. Binnen de mogelijkheden van de school zijn wij gericht op het zo optimaal mogelijk begeleiden van alle kinderen, zodat kinderen met speciale onderwijsbehoeften een geïntegreerd deel van de school zijn.

 Op ’t Palet komen alle kinderen uit de verf! 


 

 
 

 

In de pedagogische visie van ‘t Palet werken we vanuit drie pijlers:

Welbevinden
Welbevinden is een basisvoorwaarde om kinderen tot leren te krijgen. Wij streven naar een veilig, inspirerend en stimulerend schoolklimaat, waarin de capaciteiten van de kinderen zo volledig mogelijk benut worden. Wij begeleiden kinderen in hun groei naar positief kritische, zelfstandige en samenwerkende mensen. Hierbij richten we ons op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel, creatief en lichamelijk gebied. Het welbevinden en de ononderbroken ontwikkeling van het hele kind staan daarbij voorop.

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is onontbeerlijk voor het welbevinden van het kind. Hierdoor leert hij of zij goed omgaan met emoties, blijft nieuwsgierig en gaat uitdagingen aan. We gaan uit van de drie basisbehoeften voor het welbevinden van kinderen: relatie, autonomie en competentie. Onder de basisbehoefte 'relatie' wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn, zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte 'competentie' wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte 'autonomie' wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.

Verbondenheid
Kinderen voelen zich verbonden met de wereld om zich heen. De school is erop gericht om kinderen tot het besef te laten komen dat ze deel uitmaken van een groter geheel. We gaan op zoek naar de verbinding vanuit het kind met de klas, de school, de omgeving en de maatschappij.